Všeobecné obchodní podmínky

Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) internetového obchodu www.trendcharge.eu jehož provozovatelem Trendcharge s.r.o., se sídlem ve Praze, Sudkova 553, 190 00 Praha, IČ: 07009348.

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost Trendcharge s.r.o., se sídlem ve Praze, Sudkova 553, 190 00 Praha, IČ: 07009348,

na straně druhé je kupující, prodávající a nebo zájemce, který může být spotřebitelem i podnikatelem (dále jen „Zákazník“). Smlouva je uzavřena přijetím objednávky Prodávajícím, jsou-li zároveň splněny požadavky k jejímu uzavření uložené příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Pro Zákazníka v postavení spotřebitele taktéž platí zvláštní ujednání specifikovaná níže.

Tyto VOP jsou přílohou všech smluvních ujednání uzavíraných společností Trendcharge s.r.o.

Základní ustanovení právní úpravy těchto VOP tvoří zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění platných předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Reklamace se řídí platným reklamačním řádem společnosti Trendcharge s.r.o. a platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

Obecná ujednání

Veškeré smlouvy jsou číslované a pod tímto číslem dohledatelné a propojitelné s přílohami. Tyto jsou také uchovávány v soulady se zákonem č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění.

Veškeré složené zálohy ze strany Zákazníka jsou nevratné, pokud není písemně sjednáno jinak.

Společnost Trendcharge s.r.o., ať už vystupuje ve smlouvě pod jakýmkoliv označením, není odpovědná nad rámec smluvních ujednání za rozhodnutí svých smluvních partnerů, která jsou v rozporu s uzavřenými smlouvami. Společnost Trendcharge s.r.o. nemůže na své smluvní partnery vyvíjet nátlak nad rámec smluvních a zákonných limitů. Zákazník bere podpisem smlouvy se společností Trendcharge s.r.o. výše uvedené na vědomí.

Společnost Trendcharge s.r.o. uzavírá se Zákazníkem jednotlivé typy smluv. V případě, že je Zákazníkem spotřebitel nebo podnikatel, tak uzavírá společnost Trendcharge s.r.o. smlouvy na základě občanského zákoníku. Smlouva je uzavřena podpisem smlouvy oběma stranami.

V momentě, kdy je smlouva uzavřená se stává závaznou pro obě strany a lze ji změnit jen písemnou dohodou obou stran nebo ze zákonem stanovených důvodů.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě vzniku smlouvy v jiném jazyce platí, že v případě sporu o výklad smlouvy nebo pojmů v ní obsažených platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto VOP jsou k dispozici na webu společnosti Prodávajícího (www.trendcharge.eu) a je tak umožněna jejich další archivace a reprodukce tak, jak ukládá zákon.

Zákazníkem ve smyslu těchto VOP je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy se společností Trendcharge s.r.o. nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy spotřebitele se společností Trendcharge s.r.o. přímo neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění. Odstoupení od smlouvy musí být podnikateli odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje Prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky (viz doručená faktura), čísla daňového dokladu (viz faktura), kódu: variabilní symbol (viz faktura), jména a příjmení, kontaktního telefonu, emailové adresy, čísla bankovního účtu/kód banky (pro vrácení zaplacené ceny) a důvod vrácení zboží (tato informace slouží ke zkvalitnění služeb). 

V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je podnikatel od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak.

Pro zákazníky v postavení spotřebitele platí vedle obecných ustanovení těchto podmínek rovněž následující ustanovení speciální. V případě rozporu s obecnými ujednáními VOP platí pro spotřebitele vždy speciální ujednání podle tohoto oddílu.

Smlouva uzavřená prostředky komunikace na dálku bude u Prodávajícího uložena. Na žádost spotřebitele odeslanou na e-mailovou adresu info@trendcharge.eu bude spotřebiteli zaslána její kopie.

Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, nebo osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. Podnikatel jako kupující jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Zákazník je oprávněn využít svého práva a informovat se u příslušného kontrolního orgánu.

Právní vztahy Zákazníka se společností Trendcharge s.r.o., kdy Zákazník je podnikatel, které nejsou přímo upraveny těmito VOP ani smlouvou mezi společností Trendcharge s.r.o. a Zákazníkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i předpisů souvisejících. V případě rozdílných ujednání ve VOP a v konkrétní písemné kupní smlouvě má vždy přednost text smlouvy.

Zákazník ať je to spotřebitel nebo podnikatel podáním objednávky, podpisem smlouvy nebo složením finanční částky na účet společnosti Trendcharge s.r.o. potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném momentě jeho souhlasu. Kopii VOP obdrží každý Zákazník na požádání.

Kupní cena a způsob platby

Všechny ceny jsou smluvní. V online eshopu jsou vždy aktuální a platné ceny. V případě objednávky zboží na základě rámcové nebo dílčí kupní smlouvy mohou být ceny určeny individuálním ceníkem, který je platný pro konkrétního Zákazníka. V případě, že ceny takto určeny nejsou, platí ceny uvedené v online eshopu. Zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.

Kupní cena je složena z ceny objednaného zboží, včetně DPH, a dalších poplatků jako manipulačního poplatku, recyklačního poplatku, doběrečného poplatku, popř. dalších poplatků stanovených zákonem, těmito obchodními podmínkami nebo jinými podmínkami stanovenými prodejcem.

Pro účely těchto Obchodních podmínek se manipulačním poplatkem rozumí náklady Prodávajícího na balení, doručování zboží a manipulace potřebná k zajištění závazků Prodávajícího.

U zboží, které má hmotnost větší než 30 kg nebo má větší než přepravcem stanovené rozměry, bude manipulační poplatek stanoven Prodejcem dle ceníku nebo individuálně u každé dodávky. Kupující bude o této ceně informován telefonicky nebo jiným způsobem před uskutečněním přepravy.

Kupní cenu za zboží nebo služby lze uhradit níže uvedenými způsoby.

– bezhotovostním převodem z účtu na účet společnosti Trendcharge s.r.o.

– pomocí platební brány na webu www.trendcharge.eu.

– na dobírku

Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury – daňového dokladu, je-li Zákazníkovi zaslán.

Zákazník v případě bezhotovostní platby poukáže finanční prostředky za koupi zboží nebo za úhradu služeb na základě vystavené faktury na účet č. 115 – 7084070277/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha a v měně CZK. Platba může být provedena v českých korunách nebo po písemné domluvě na jiný sjednaný bankovní účet také v eurech.

Faktura může být zaslána elektronicky, faxem, poštou nebo jiným způsobem. Přičemž veškeré ceny uváděné na webových stránkách jsou konečné a je v nich zahrnuto DPH.

V případě stornování objednávky nebo její části ze strany Prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, zpravidla do 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury – daňového dokladu, je-li Kupujícímu zaslán.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Objednání zboží a služeb

Kupující dostává zboží i služby za ceny platné v době objednání u Prodávajícího. Kupující v případě, že vystupuje jako spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími případnými poplatky. Tyto musejí být spolu s cenou uvedeny v objednávce a také ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Spotřebitel má také možnost zjistit po jakou dobu bude nabídka a cena platná.

V případě objednání služeb spotřebitelem bude jejich cena určena podle platného ceníku, který je uveden na webu Prodávajícího. V případě objednání služeb kupujícím podnikatelem bude cena určena v rámcové kupní smlouvě, a pokud tomu takto nebude, platí cena stejná jako pro spotřebitele, kdy i její určení je stejné, viz výše.

Objednat zboží nebo služby je možné níže uvedenými způsoby:

– prostřednictvím elektronického obchodu na www.trendcharge.eu (dále jen „eshop“)

– elektronickou poštou na adrese info@trendcharge.eu

– osobně v provozovně prodávajícího

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo přes komunikaci emailem.

Pojištění

Zboží je po dobu přepravy pojištěno.

Dodací podmínky

Zboží mohou převzít pouze osoby uvedené v článku VII. těchto VOP. Osoba se musí dostatečně identifikovat a v případě nejasností prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zboží je možno dodat takto:

– obchodním balíkem doručeným prostřednictvím přepravní společnosti

– osobním odběrem

Osobní odběr je možný po dohodě s pracovníkem kontaktního centra prodávajícího.

Dodací lhůta u zboží skladem je po potvrzení objednávky zpravidla do 2 pracovních dnů.

Dodací lhůta u zboží, které není skladem, se stanoví na základě dohody s Prodávajícím.

U dodaného zboží není ze strany Prodávajícího zajišťována montáž zboží, pokud se strany nedohodnou jinak. Montáž zboží si zajišťuje kupující sám na vlastní náklady.

Zboží se zpravidla dodává na základě dohody s kupujícím k tzv. „patě domu“. Zboží se zpravidla nedodává do vyšších pater domu, není-li dohodnuto jinak. Za dodání do vyšších pater se hradí poplatek, jehož výši stanoví Prodávající.

Poškozenou nebo neúplnou zásilku je nutné neprodleně oznámit emailem na adresu info@trendcharge.eu , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, emailem, nebo poštou prodávajícímu. Případná dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 Osoby oprávněné zásilku převzít

Oprávněnou osobou pro převzetí zásilky zboží je:

– kupující tak, jak je uveden v objednávce zboží

– osoby, jež jsou jako oprávněné k převzetí zásilky uvedeny v přepravních podmínkách podle zvoleného druhu přepravní služby

 Reklamace

Reklamace se řídí platným reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

Kontaktní centrum

Trendcharge s.r.o., se sídlem ve Praze, Sudkova 553, 190 00 Praha, IČ: 07009348,  tel: +420 737218604 (v pracovní dny od 9:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00) email: info@trendcharge.eu (lhůta na vyřízení je v pracovní dny 48 hodin ode dne doručení) web: www.trendcharge.eu

Provozní doba pro objednání zboží přes internetový obchod prodávajícího je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Důvěrnost informací

Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas k pořízení kopie občanského průkazu, případně jiného předloženého osobního dokladu, v souladu s ust. § 15a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, popř. v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, za účelem zanesení kupujícího do evidence zákazníků Prodávajícího.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejňovány, poskytovány třetí osobě a budou učiněna veškerá opatření, aby tyto informace nebyly zneužívány. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Prodávající se zavazuje při nakládání s osobními daty řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů i ostatními platnými právními předpisy České republiky. V případě, že nastane právní skutečnost, na základě které bude prodávající muset poskytnout osobní informace o Zákazníkovi třetí osobě, Prodávající se zavazuje, že takto učiní až po předchozím odsouhlasení daným Zákazníkem. Bez tohoto souhlasu není možno jakoukoliv informaci o Zákazníkovi poskytnout dále.

Kupující tímto uděluje svůj výslovný souhlas ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů, a to v souvislosti s registrací, kdy jsou Prodávajícím požadovány od Zákazníka základní informace, jež budou dále doplňovány po provedení závazné objednávky, a také pro marketingové účely. Tento souhlas je udělován kupujícím až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Trendcharge s.r.o., se sídlem ve Praze, Sudkova 553, 190 00 Praha, IČ: 07009348. Zákazník je oprávněn požadovat provedení výmazu či opravy svých osobních údajů z databáze vedené Prodávajícím.

Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za právní a jiné vady, které mělo zboží v době přechodu nebezpečí škody na zboží s výjimkou vad, o kterých kupující v době uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, vad zjevných na pohled.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží kupujícím a dále za vady, na které byl kupující výslovně upozorněn.

Práva vyplývající z odpovědnosti za vady nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči Prodávajícímu je oprávněn je uplatňovat pouze a výhradně kupující.

Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží a vady zboží Prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče, nejpozději však ve všech případech s výjimkou právních vad do jednoho roku ode dne přechodu nebezpečí škody na zboží; v opačném případě jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají a nelze je uplatňovat.

Pro oznámení vady v souladu s ustanovením § 2112 Občanského zákoníku, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení § 2172 a 2173 Občanského zákoníku.

Odstoupení od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

Možnost odstoupení do 14 dnů podle odstavce 1 se nevztahuje na níže uvedené případy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů (software), porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

Standardně vracíme peníze na váš bankovní účet, proto prosím přiložte k žádosti i číslo vašeho bankovního účtu, na který budou peníze ve lhůtě 30 dní zaslány. V případě, že požadujete peníze vrátit jinou formou, prosím kontaktujte nás a písemně sdělte svůj požadavek.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu za zboží. Dále je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující nesplní podmínky uvedené ve smlouvě, která byla mezi ním a Prodávajícím uzavřena.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že jsou splněny zákonné důvody nebo nebyly splněny podmínky výslovně dohodnuté ve smlouvě.

V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakéhokoliv důvodu uvedeného v zákonu, ve smlouvě nebo těchto VOP jsou si Prodávající a kupující povinni navzájem vrátit poskytnutá plnění. Toto ustanovení se nevztahuje na smluvně sjednané nevratné zálohy a případné smluvní pokuty.

V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy až po převzetí zboží, vrátí Prodávající kupujícímu uhrazenou kupní cenu za zboží, a to oproti vrácení zboží kupujícím Prodávajícímu do jeho provozovny ve stavu, v jakém jej od Prodávajícího převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Prodávající má právo si snížit sumu, kterou vrací kupujícímu o smluvně sjednané nevratné zálohy a smluvní pokuty.

Zboží zasílejte pouze jako doporučený dopis nebo balík s udanou cenou, ne dobírkou – ta nebude přijata, na adresu:

Trendcharge s.r.o., se sídlem ve Praze, Sudkova 553, 190 00 Praha .

V případě, že kupující nesplní svoji povinnost vrátit Prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej od prodávajícího převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, zavazuje se uhradit Prodávajícímu veškeré náklady na uvedení zboží do takového stavu, v jakém jej převzal a veškerou škodu, která tím Prodávajícímu vznikne; Prodávající bude moci započíst svoji pohledávku na úhradu těchto částek proti pohledávce na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od kupní smlouvy nemá kupující vůči Prodávajícímu nárok na uplatnění odpovědnosti za vady. Kupující nemá nárok na úroky z peněžní částky vrácené mu Prodávajícím.

V případě, že kupující je podnikatel a byla s ním uzavřena kupní smlouva, uplatní se ustanovení v ní obsažené, které mají í přednost před ostatními ustanoveními uvedenými jinde.

V případě, že kupující je podnikatel a nebyla s ním uzavřena kupní smlouva, uplatní se ustanovení § 2165 a násl. občanského zákoníku ve znění platných předpisů a dále ustanovení těchto VOP.

 Závěrečná ustanovení

Odchylná ujednání obsažená ve smlouvě mezi společností Trendcharge s.r.o. a Zákazníkem mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

Jakákoliv dohoda o změně kupní smlouvy, vyžaduje písemnou formu, a musí být odsouhlasena oběma smluvními stranami.

Veškeré smluvní vztahy mezi společností Trendcharge s.r.o. a Zákazníkem jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se v otázkách výslovně neupravených smlouvou nebo VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, případně je-li kupujícím spotřebitel, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a účinném znění.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy Zákazníkem bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Veškeré smlouvy, zejména smlouva kupní, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

Kupující je vázán zněním obchodních podmínek platných v době uzavření smlouvy.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 10. 6. 2019. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Změna bude zaslána na e-mailové kontakty v klientské databázi Prodávajícího.